Nedávnou novelizací zákona o silničním provozu došlo k zavedení nové skutkové podstaty správního deliktu, jehož se provozovatel motorového vozidla dopustí nezajištěním dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích během užívání vozidla. Cílem následujícího článku je zodpovězení některých otázek týkajících se právě výše popsaného deliktu. ODKAZ NA ČLÁNEK