Autoři článku se podrobně věnují otázce kdy provozovatel e-shopu není bez dalšího povinen objednané zboží dodat, neboť vznik takové povinnosti závisí na okamžiku uzavření smlouvy a zaměřují se na právní otázku vzniku kupní smlouvy v prostředí e-shopů a s tím související posouzení okolností, za jakých jsou provozovatelé e-shopů vázáni svými nabídkami. ODKAZ NA ČLÁNEK

Autorka článku prostřednictvím předloženého testu se snaží nalézt východiska soudního přezkumu, poodhalit úskalí a šanci na úspěch při uplatnění práva na náhradu škody mezi podnikateli. Výslovné zákonné zakotvení předsmluvní odpovědnosti totiž vyvolalo potřebu zodpovězení mnoha otázek. „Koncentrace“ neurčitých právních pojmů v jediném odstavci značí, že pro použití § 1729 odst. 1 ObčZ bude stěžejní další výklad a budoucí soudní praxe. ODKAZ NA ČLÁNEK

Komentář k nové úpravě reklamačních pravidel vztahujících se k možnosti reklamace zboží podnikateli, které zakoupili v rámci své podnikatelské činnosti, je obsahem tohoto článku. Podrobně jsou popsána pravidla a zásady o reklamacích v obchodním styku, která budou uplatněna jak při velkoodběrech či smlouvách mezi podnikateli na dodávky zboží určeného k dalšímu zpracování či prodeji, tak při koupi věci, která má sice charakter spotřebního zboží, nicméně kupující ji pořizuje v rámci své podnikatelské činnosti. ODKAZ NA ČLÁNEK

Článek se zabývá novým rozlišením Občanského zákoníku v rámci výpovědního práva, zda nájemce bytu poruší povinnost hrubě nebo zda ji poruší zvlášť závažným způsobem. První případ může pronajímatel sankcionovat výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, zatímco důsledkem druhého případu je právo pronajímatele vypovědět nájem bez nutnosti poskytnout výpovědní dobu. ODKAZ NA ČLÁNEK

Problematické aspekty prodeje zboží či služeb na slevových portálech jsou středobodem tohoto článku, kdy důraz je kladen na ochranu spotřebitele a povinnosti prodávajícího z ní vyplývající, zmíněna je taktéž právní úprava týkající se dané problematiky. Zvláštní pozornost je věnována sankcím, které hrozí podnikatelům při nerespektování práv spotřebitelů či za takové chování, jež by se dalo považovat za nekalé obchodní praktiky. ODKAZ NA ČLÁNEK

Novela zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 378/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) přinesla novinku v oblasti spotřebitelských vztahů, konkrétně možnost mimosoudního řešení sporů. Část této novely nabyla účinnosti již dnem vyhlášení, tedy 28. prosince 2015, ustanovení upravující řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou nabyla účinnosti až 1. února 2016. Tento článek stručně shrnuje novou právní úpravu mimosoudního řešení sporů v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. ODKAZ NA ČLÁNEK

Nová právní úprava nájmu bytu je oproti té předchozí výrazně podrobnější, především pak v zakotvení možnosti zvýšení nájemného a s tím související ochrany nájemce jako slabší smluvní strany. V článku jsou rozebrány jsou dva konkrétní způsoby zvyšování nájemného, jednostranné zvyšování a zvýšení nájemného v případě zlepšení užitné hodnoty bytu, tedy zvýšení nájemného za situace, kdy pronajímatel provede stavební úpravy v domě nebo bytě. ODKAZ NA ČLÁNEK

Pokud si internetové stránky zřídí společnost s ručením omezeným, pro tento případ je v § 7 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích ("ZOK") stanoveno, že zřídí-li společnost s ručením omezeným internetové stránky, vztahuje se na ni ustanovení odstavce 2 obdobně. To znamená, že je SRO povinna - obdobně jako akciová společnost - uveřejňovat údaje, které uvádí na obchodních listinách, tak údaje, které ji ukládá ZOK. Ustanovení § 7 odst. 2 ZOK jednoznačně vyžaduje, aby akciová společnost uveřejňovala údaje (i) bezplatně a (ii) takovým způsobem, aby byly jednoduchým způsobem dostupné přímo veřejnosti. ODKAZ NA ČLÁNEK

Prokura jako zvláštní druh zmocnění ve vztazích podnikání je tématem tohoto článku, a to obzvláště s ohledem na rekodifikaci soukromého práva. Představena je současná podoba tohoto institutu, jsou uvedeny některé novinky týkající se dané oblasti a v závěru není opomenuta ani úprava odpovědnosti prokuristy jako řádného hospodáře či střetu zájmů prokuristy a podnikatele. ODKAZ NA ČLÁNEK

Započtení pohledávek v různých měnách bylo upraveno v § 362 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nový občanský zákoník, zák. č. 89/2012 Sb. však tuto úpravu nepřejal. Lze z tohoto kroku zákonodárce snad dovodit, že takové započtení za účinnosti Občanského zákoníku již není možné, nebo byl tento institut takovou notorietou, že již není třeba jeho výslovné úpravy v zákoně? ODKAZ NA ČLÁNEK

Každý zaměstnaný rodič má nárok na kratší pracovní dobu, případně na jinou vhodnou úpravu své pracovní doby, výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele, které jím však musí být řádně prokázány. Následující příspěvek se zabývá především specifikací těchto vážných provozních důvodů (zejména v návaznosti na judikaturu Nejvyššího soudu) spolu s nastíněním možného řešení dané situace ze strany zaměstnavatele. ODKAZ NA ČLÁNEK

Povinné reflexní prvky, pravidla pro vozítka Segway, zadržení malého technického průkazu nebo cyklistická ulice, to jsou hlavní změny definované novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích.

ODKAZ NA ČLÁNEK

ODKAZ NA KOMENTOVANÉ ZNĚNÍ ZÁKONA

Zaměření článku je na oblast pracovního práva, konkrétně na umožnění výkonu nelegální práce a na systém sankcí, který je za takovýto výkon pro podnikatele stanoven. Hlavním tématem je zejména výše minimální spodní hranice pokuty za zmíněný správní delikt, k jejíž změně před nedávnem došlo v důsledku novelizace zákona o zaměstnanosti. ODKAZ NA ČLÁNEK

V červenci letošního roku byla schválena novela zákona o přestupcích, která nabude účinnosti dne 1. 10. 2015. Důležité jsou především dvě změny. První se týká zavedení evidence přestupků, v médiích označované jako centrální evidence přestupků. Před rozhodováním o přestupku má nyní každý orgán povinnost opatřit si opis z této evidence, kterou spravuje Rejstřík trestů. V ní budou obsaženy informace o všech přestupcích včetně těch, které vyřeší třeba i jen městská policie na místě samém v blokovém řízení. Proti nesprávnosti zápisu bude možné podat námitky. Takto bude možné zjistit opakované páchání přestupku, přičemž recidivisté budou potrestáni přísněji. Podle dosavadní úpravy platilo, že odsuzující rozhodnutí o přestupku muselo být vydáno do 12 měsíců od jeho spáchání. Nyní lhůta začíná běžet zahájením řízení znovu a zákon výslovně stanoví, že nejvyšší limit je 3 roky. Především u dopravních přestupků ve větších obcích, které přestupky nestačily včas projednávat, tak lze předpokládat nárůst odsuzujících rozhodnutí. Dále novela nově definuje některé druhy přestupků jako např. proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití nebo proti majetku. ODKAZ NA TEXT NOVELY

Nový občanský zákoník účinný od 1. 1. 2014 přinesl určité změny také v případě společného jmění manželů. Článek se zaměřuje na tento pojem především v souvislosti s problematikou závazků a ve vztahu k exekučnímu právu. Kromě obecného vymezení pojmu a rozlišení režimů zákonného a modifikovaného je zde věnována pozornost především možnostem postižení společného jmění manželů v rámci exekuce a uspokojení věřitelů z tohoto majetku, dále pak úpravě práv třetích osob na základě pozměnění rozsahu společného jmění. ODKAZ NA ČLÁNEK

Vláda schválila na svém srpnovém zasedání návrh ministryně práce a sociálních věcí na zvýšení minimální mzdy. Ta je upravena nařízením vlády č. 567/2006 Sb. Nařízení. je účinné od 1. 1. 2007. V té době byla minimální mzda stanovena na 8 000 Kč měsíčně a postupně se zvyšuje. Aktuálně je stanovena na 9 200 Kč a od 1. 1. 2016 bude její výše nařízením vlády č. 233/2015 Sb stanovena na 9 900 Kč měsíčně. Jde o kompromis mezi požadavky odborů a zaměstnavatelů. Vhodné je také připomenout, že nařízení o minimální mzdě neupravuje jen minimální mzdu ale dle platových tříd stanoví tzv. nejnižší úrovně zaručené mzdy. Podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací je minimální mzda určena v osmi třídách, přičemž jen pro nejjednodušší a nejméně namáhavé práce s minimální odpovědností bude platit limit 9 900 Kč. Pro náročnější práce se minimální částka postupně zvyšuje, přičemž ty nejsložitější musí být aktuálně ohodnoceny částkou minimálně 18 400 Kč měsíčně. ODKAZ NA JEDNÁNÍ VLÁDY

Text obsahuje základní charakteristiky virtuální měny, včetně možností jejího využití. Zmíněna je právní úprava digitálních měn v České republice (spolu s poukázáním na její určité nedostatky) a prostor je dán také komparaci s jinými státy. V závěru článku jsou uvedeny některé sporné otázky v dané problematice a nastíněno je i jejich možné řešení právní regulací. ODKAZ NA ČLÁNEK

Zákony upravující průběh exekuce prošly s účinností od 1. 7. 2015 změnou, která navazuje na úpravu nového občanského zákoníku. Novela dává manželům efektivní možnost, jak rozdělit společné jmění, aniž by majetek druhého manžela mohl být následně postižen v exekuci. Neděje se tak automaticky, ale zápisem smlouvy nebo soudního rozhodnutí o změně rozsahu (nejčastěji zúžení) rozsahu SJM do rejstříku vedeného Notářskou komorou ČR. Druhou významnou změnou je zjednodušení obrany proti neoprávněnému postižení majetku dlužníkova manžela. Z pohledu věřitele je jeho postavení zhoršeno u nemovitostí, jelikož exekutorské zástavní právo nebude exekutor zřizovat automaticky zdarma, ale na návrh věřitele za poplatek, a věřitel si následně bude moci/muset pro zápis vlastnického práva podat návrh na katastr. Mzda manžela povinného a penzijní pojištění budou nepostižitelné. Od 1. 9. 2015 budou muset všichni exekutoři dále povinně dodržovat přesný postup exekuce, tedy nejprve postihnout účty či mzdu dlužníků a teprve po marném postupu v tomto směru bude možno zajistit movité a nemovité věci. I tato novela tak více šetří práva dlužníků (a jejich rodin). Teritorialita (územní omezení působnosti exekutorů) nebyla do právního řádu zavedena, v tomto ohledu budou projednávány další vládní i senátní návrhy. ODKAZ NA ČLÁNEK

Nedávnou novelizací zákona o silničním provozu došlo k zavedení nové skutkové podstaty správního deliktu, jehož se provozovatel motorového vozidla dopustí nezajištěním dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích během užívání vozidla. Cílem následujícího článku je zodpovězení některých otázek týkajících se právě výše popsaného deliktu. ODKAZ NA ČLÁNEK

Dne 15.5.2015 vstoupil do ostrého provozu systém zápisů do veřejných rejstříků, zejména obchodního rejstříku, ze strany notářů. Nově tak bude možné u notáře pořídit např. zápis z valné hromady a nechat rozhodnutí promítnout do rejstříku i bez nutnosti návrhu na soud. Vše může být vyřízeno přímo u notáře. Navíc poplatky za provedení zápisu notářem byly od 1.5.2015 sníženy a jsou nižší než soudní poplatky. Notář jen nevyřizuje podání návrhu za účastníka, ale přímo vloží do rejstříku osvědčenou změnu. Provedení změny by tak mělo být jednodušší, levnější i rychlejší. Kromě obchodního rejstříku můžou notáři zapisovat také např. do rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo rejstříku spolků (dříve sdružení). Bližší informace jsou k dispozici zde: ODKAZ NA ČLÁNEK

Text článku obsahuje podrobný popis a výklad nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 týkající se splatnosti ceny v rámci vzájemného závazku podnikatelů nebo závazku mezi podnikatelem a veřejnoprávní korporací. Autoři poukazují na některé možné výkladové problémy a pokouší se o jejich analýzu. ODKAZ NA ČLÁNEK

Uznání dluhu je velmi praktickým právním institutem a jedním z nejčastěji používaných způsobů zajištění závazku. Nejde o dohodu stran, ale jednostranné prohlášení dlužníka. Věřitel jej v praxi obvykle získá za ústupek v podobě splátkového kalendáře a/nebo částečného prominutí penále. Výhodou je naopak zlepšení věřitelova postavení, lze dokonce docílit i obnovení již promlčeného dluhu. Uznáním dluhu může být i jen jeho částečné zaplacení. ODKAZ NA ČLÁNEK

Vstupem nového občanského zákoníku v platnost došlo k mnoha změnám v českém právu soukromém, z nichž některé se dotýkají také oblasti stavebnictví. Článek se zabývá některými nejvýznamnějšími novinkami, jež tato úprava přináší. V prvé řadě se jedná o oblast náhrady škody, dále pak o povinnost součinnosti objednatele či o problematiku nevhodných pokynů zadaných objednavatelem. ODKAZ NA ČLÁNEK

Text článku se zaměřuje na praktickou otázku odměňování zaměstnanců za práci přesčas. Zmiňuje případy, kdy jde k přesčasové práci již přihlédnuto, a zaměstnanec tak nemá nárok na příplatky či náhradní volno. Dále odlišuje odměňování u vedoucích zaměstnanců. Výslovně uvádí, že zaměstnavatelé vždy nevystačí jen s paušálním ujednáním v pracovní smlouvě, ale je vhodné zohlednit předpokládané okolnosti. ODKAZ NA ČLÁNEK

Článek se zaměřuje na jeden ze způsobů zániku závazku – započtení pohledávek, především pak na podmínky započtení a také na změny, ke kterým v dané problematice došlo po rekodifikaci soukromého práva. Nový občanský zákoník tyto podmínky nově definuje a unifikuje předchozí právní úpravu, která započtení pohledávek upravovala ve více různých právních předpisech. ODKAZ NA ČLÁNEK